Hallvarsson & Halvarsson logotyp

Bakgrund

Hallvarsson & Halvarsson AB (559081-7390), (”H&H”), är en ledande kommunikations­­rådgivare inom corporate communications, corporate marketing, hållbarhetsfrågor, finansiell kommunikation, investerarrelationer och public affairs. H&H har ca 70 anställda konsulter.

Inom H&H behandlas diverse personuppgifter avseende medarbetare, kunder och potentiella kunder, leverantörer, arbetssökande, affärskontakter eller andra som varit i kontakt med oss genom vår webbplats eller på annat sätt.

Nedan förklaras hur H&H i egenskap av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För medarbetare hänvisas till ”Intern Integritetspolicy”.

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett säkert sätt. Vi behandlar därför dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi följer även branschföreningen PRECIS ”Vägledning för tillämpning av GDPR”.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av Integritetspolicyn.

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, kontaktuppgifter, foto, personnummer, IP-adress, innehåll i e-post och annan kommunikation.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal, t.ex. med kunder eller leverantörer.

Vidare behandlar vi personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga skyldigheter, t.ex. med koppling till bokföringslagen, arkiveringslagen och diskrimineringslagen.

En del personuppgifter behandlas efter intresseavvägning alternativt samtycke, t.ex. i samband med rekrytering av personal, när vi marknadsför oss (t.ex. nyhetsbrev, seminarier och andra events) eller utvecklar våra tjänster (t.ex. enkäter, undersökningar).

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

H&H säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Personuppgifterna kan däremot komma att lämnas ut till externa parter som vi samarbetar med i syfte att kunna bedriva vår verksamhet. Exempel på detta är systemleverantörer inom IT, ekonomi, lön, rekrytering och CRM samt andra tjänsteleverantörer inom event och marknadsföring.

Vi kan också komma att lämna ut uppgifter när vi har en skyldighet enligt lag.

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och att det i övrigt görs i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och vi sätter därför säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att våra medarbetare endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi är skyldiga att spara dem enligt lag eller andra regler.

Dina rättigheter

H&H är Personuppgiftsansvarig, innebärande att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas. Dataskyddslagstiftningen beskriver dina rättigheter på följande sätt:

  • Rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.
  • Rätt att be om att dina personuppgifter blir korrigerade. Du har även rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas för ändamålet med behandlingen.
  • Rätt att få uppgifter borttagna. Det finns dock undantag, vi kan fortfarande spara dina personuppgifter av exempelvis juridiska skäl.
  • Rätt till begränsad behandling, vilket innebär att du kan kräva att personuppgiftsbehandlingen ska begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgiftens riktighet.
  • Rätt att göra invändningar mot den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifterna.
  • Rätt till dataportalitet, vilket innebär att du i vissa fall kan be oss att återlämna dina uppgifter till dig eller låta uppgifterna flyttas till ett annat företag. Detta gäller endast för personuppgifter som du som medarbetare själv har lämnat.
  • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Det finns dock undantag till denna rätt, exempelvis när en viss lag tillåter det.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet Kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

Om cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Läs mer om vår cookie policy här.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur din dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss per e-post.

privacy@halvarsson.se

Vi önskar att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende.

Ändringar av Integritetspolicy

H&H förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna Integritetspolicy. Gällande version publiceras på www.halvarsson.se.info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group