Hallvarsson & Halvarsson logotyp

Våra värderingar

H&H lovar varandra, kunderna och andra intressenter att leva efter våra värderingar, vilka sammanfattas i:
• Vi brinner! 
• Vi har hjärta!
• Vi skapar värde! 
”Vi brinner!” beskriver att vi har ett äkta engagemang i det vi gör. Därigenom inspirerar vi både medarbetare och kunder. Vi har en kreativ och tillåtande miljö som stimulerar till nytänkande och till att testa gränser. Vi kommer med oväntade idéer och känner upptäckarglädje. Med ”Vi har hjärta!” vill vi framhålla att vi bryr vi oss om varandra och våra kunder. H&H är öppna och ärliga, respekterar varandra, främjar mångfald och gör rätt för sig. H&H gör affärer efter höga etiska normer och vi förväntar oss detsamma av våra samarbetspartners. Ekonomiskt värdeskapande är en förutsättning för vår verksamhet. Med ”Vi skapar värde!” menas att genom att vi skapar värde för våra kunder så skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten och ett gott rykte på marknaden. Som kommunikations­konsulter skapar vi värde genom att sälja vår expertis och ge de råd som i varje läge är bäst för kunden. Vi förväxlar inte kundservice med att alltid hålla med kunden, utan använder vår erfarenhet och kompetens till att argumentera för den lösning vi bedömer är bäst för kunden.

Hur vet jag att jag handlar rätt?
För att identifiera handlingar som riskerar att skada förtroendet för H&H kan följande frågor vara till hjälp: 
• Följer jag H&H olika policyer? 
• Är det lagligt? 
• Skulle jag fatta samma beslut om jag visste att det skulle uppmärksammas i media? 
• Skulle våra kunder respektera beslutet? 
Om svaret på alla dessa frågor är ja kan du känna dig trygg med att du har handlat rätt. Situationer där vår integritet och etik utmanas är ofta komplexa och det är inte alltid självklart vad som är det rätta handlingsalternativet. Därför är det viktigt att vi är öppna och söker vägledning hos chefer, kollegor och hos H&H:s Engagement & Compliance Committee.

H&H Engagement & Compliance Committee 
H&H:s Engagement & Compliance Committee (ECC) hanterar löpande frågor kring konkurrens, intressekonflikter, integritet, sekretess och aktiehandel, enligt företagets policyer. ECC ska godkänna alla nya kunder och alla nya typer av uppdrag för befintliga kunder. Informera ECC genom att maila till ECC@halvarsson.se. Senaste tidpunkt för att inhämta ECC:s godkännande är innan offert skickas. 
I anmälan till ECC ansvarar kundansvarig för att göra en analys av de etiska risker och förtroenderisker som är förknippade med kunden eller uppdraget. ECC värderar analysen och kan ge en rekommendation att tacka nej till en blivande kund eller ett visst uppdrag. 
När det gäller förebyggande av intressekonflikter säkerställer ECC att kunder med liknande uppdrag inom samma bransch vid behov hanteras av separata rådgivningsteam. På så sätt råder full sekretess mellan uppdragen samtidigt som kunderna kan ta del av värdefulla branschinsikter som H&H byggt upp under lång tid.

Affärsnormer 

H&H gör affärer efter höga etiska värderingar och normer och förväntar sig detsamma av våra samarbetspartners. Vår syn på god etik sammanfattas i tre grundprinciper: Vi talar sanning, vi är ansvarsfulla rådgivare och vi respekterar varandra. 

Vi talar sanning
• Vi strävar efter ärlighet i varje situation. 
• Vi sprider inte falsk eller vilseledande information, varken för H&H:s eller för våra kunders räkning. 
• Vi skapar inte överdrivna förväntningar på vad som kan uppnås genom vår rådgivning och föreslagna aktiviteter. 

Vi är ansvarsfulla rådgivare
• Som kommunikations­konsulter skapar vi värde genom att sälja vår expertis och ge de råd som i varje läge är bäst för kunden. 
• Vi förväxlar inte kundservice med att alltid hålla med kunden, utan använder vår erfarenhet och kompetens till att lyssna in på kundens behov och hjälpa kunden identifiera bästa lösning. 
• Vi håller en hög servicenivå och är tillgängliga på det sätt som vi kommit överens med kunden om vara. 
• Vi agerar i enlighet med samhällets förväntningar på god etik, hållbarhet och samhällsansvar. 
• Vi undviker att ta uppdrag som kan skada förtroendet för H&H, våra kunder eller vår bransch. 
• Vi respekterar de uppförandekoder som finns för vår bransch, exempelvis PRECIS normer. 

Vi respekterar varandra
Internt på H&H förväntas vi: 
• Vara öppna och ärliga mot våra kollegor. 
• Rådgöra med varandra och värdera perspektiv som är annorlunda än vårt eget. 
• Ge och ta regelbunden feedback på ett öppet och konstruktivt sätt. 
• Aldrig acceptera trakasserier eller negativ särbehandling.

Kvalitet
Det är en självklarhet att H&H håller vad vi lovar och levererar rätt sak i rätt tid till rätt kvalitet. Vi strävar efter att överträffa kundens förväntningar. 
HighWay är H&H:s operativa modell för projektstyrning som syftar till att säkerställa kvaliteten på de leveranser som vi åtar oss att genomföra. I HighWay beskrivs vår policy, hur genomförandet av projektet ska ske och en tydlig ansvarsfördelning mellan olika roller i teamet. Som medarbetare är du ansvarig för att känna till de rutiner och processer som finns i HighWay. 

Sekretess och hantering av konfidentiellt material 
I vårt arbete har vi ofta tillgång till konfidentiell information gällande våra kunder. Vår förmåga att skydda konfidentiella kunduppgifter är helt avgörande för att upprätthålla förtroendet från våra kunder. Som grundregel gäller att all information som inte är offentliggjord är konfidentiell. 
Alla medarbetare och underkonsulter har skrivit på ett sekretessavtal där man åtar sig att inte sprida konfidentiell information. Sekretessen gäller oavsett om man fått informationen muntligt, eller skriftligt, såväl analogt som digitalt. 
I H&H:s Policy för hantering av konfidentiellt material beskrivs principer och rutiner för att upprätthålla sekretess och förhindra läckor. Grundprincipen är att konfidentiellt material ska hanteras så att läckage ej kan ske, till exempel genom lösenordsskyddade dokument och mappar. Av sekretesskäl är det viktigt att vi har fullständig kontroll över vilka besökare som är på kontoret. Se Policy avseende externa personer på kontoret.

Information om kunder och kunduppdrag 

H&H:s policy är att inte offentliggöra eller kommentera kunder och kunduppdrag. I vissa upphandlingar förekommer krav på att lämna in redogörelser för genomförda referenscase. För att lämna ut ett kundcase krävs godkännande av kunden. Kundansvarig är ansvarig för att inhämta kundens godkännande. 
Om du är osäker på om en kund eller ett kunduppdrag kan omnämnas, kontakta din närmaste chef eller kundansvarig. 
Se vidare Policy för omnämnande av kunduppdrag.

Intressekonflikter och konkurrerande kunder 

I takt med att H&H växer blir det allt viktigare att ha en tydlig strategi och policy för hur vi hanterar parallella uppdrag för konkurrerande kunder Därför har vi en Policy för konkurrerande kunder. Utgångspunkten är att H&H har möjlighet att arbeta för flera kunder som konkurrerar eller agerar i samma bransch. Policyn syftar till att säkerställa vår hantering av parallella uppdrag för konkurrerande kunder på ett sätt som säkerställer att: 
• Vår integritet upprätthålls. 
• Kunder känner sig trygga. 
• Inga misstankar kan uppstå om vår fullständiga lojalitet mot varje enskild kund. 
Det finns situationer där det i princip är omöjligt för oss att arbeta parallellt med konkurrerande kunder. Exempelvis kan vi inte ha uppdrag åt både köpare och säljare i en transaktion eller arbeta för flera budgivare samtidigt i en transaktion. H&H kan inte heller vara medierådgivare åt två parter som befinner sig i debatt med varandra. H&H följer branschföreningen PRECIS normer. I dessa finns ett antal principer för hantering av konkurrerande uppdrag: För att kunna arbeta med konkurrerande uppdrag bör ett PR-konsultföretag tillse följande: 
A. Att arbetsgrupper hålls åtskilda samt att alla aktiviteter – möten, presentationer mm. – genomförs så att hemlig information om en uppdragsgivare inte görs tillgänglig för de konsulter som arbetar med det konkurrerande uppdraget. 
B. Att information, både på papper och datalagrad, hålls åtskild för respektive arbetsgrupp. 
C. Att företaget i dessa frågor också i övrigt – inte minst internt – iakttar noggrann sekretess.

Handel med aktier i kundföretag 

Många medarbetare hos oss har tillgång till ej offentliggjort information om börsnoterade kundföretag. Därmed är många av oss att betrakta som insiders enligt lagen om marknadsmissbruk. Blotta misstanken om att en medarbetare har gjort en insideraffär skulle orsaka stor skada för förtroendet för H&H. Därför har vi en Policy avseende handel med aktier i kundföretag. Denna policy följer insiderlagstiftningen och innehåller även regler som syftar till att skapa ett säkerhetsavstånd till lagen. Policyn innebär bland annat att: 
• Medarbetare som har tillgång till kurspåverkande information får inte vid någon tidpunkt handla med aktier i bolaget eller röja informationen. 
• Den som är kundansvarig och/eller har ett aktivt uppdrag för kund får inte handla i sin kunds aktier. • Ingen medarbetare i H&H får handla i ett noterat kundföretags aktie inom fyra veckor innan en resultatrapport offentliggörs. 
• Medarbetares ägande i kundföretags aktie ska vara långsiktigt, därför får man inte sälja aktier i bolaget tidigare än två månader efter köpet. För att underlätta för medarbetare att känna till vilka företag som ska betraktas som kunder finns en gemensam lista med dessa företag tillgängligt på H&H:s intranät i anslutning till insiderpolicyn.

Sidouppdrag 

Anställda förväntas rikta sin fullständiga arbetstid, uppmärksamhet och energi åt sitt arbete på H&H. Uppdrag vid sidan av arbetet kan godkännas om de uppfyller följande kriterier: 
• Verksamheten inte konkurrerar med H&H:s tjänsteerbjudanden. 
• Inte förhindrar medarbetaren att uppfylla sina åtaganden på H&H. 
• Inte skadar förtroendet för H&H om det blev känt. 
Eventuella sidouppdrag ska godkännas av närmaste chef.

Medarbetares politiska aktivitet 

Anställda på H&H är fria att engagera sig i politiska partier och att ta uppdrag som förtroendevald. Följande riktlinjer gäller för att säkerställa att privata aktiviteter inte kopplas till H&H. 
• Gör det tydligt att dina åsikter är dina egna och inte representerar H&H. 
• H&H kan inte betala för den tid du lägger ner på politisk aktivitet. Använd semester eller tjänstledighet utan lön. 
Förtroendevalda ska inte arbeta med uppdrag som innebär påverkan av den politiska församling den förtroendevalda är invald i.

Frågor från media 

Vi kommenterar inte kunder och deras verksamheter om vi blir uppringda av media. Vi kommenterar inte heller Hallvarsson & Halvarssons verksamhet eller HH Groups verksamhet. Medarbetare som kontaktas av media ska hänvisa vidare till respektive talesperson inom HH Group. 
Se vidare dokumentet Policy avseende samtal från media gällande kunder eller Hallvarsson & Halvarsson.

Medverkan i sociala medier

H&H uppmuntrar dig som medarbetare att vara nyfiken på sociala medier och hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och tjänsterna. Som stöd för medarbetarnas aktivitet på sociala medier finns en Policy avseende sociala medier och bloggar. 
Här finns bland annat följande råd för aktivitet i sociala medier: 
• Håll en trevlig ton, undvik personangrepp, rasistiska eller nedvärderande uttryck samt visa respekt gentemot kunder, konkurrenter, kollegor och andra. 
• Se över säkerhetsinställningarna för dina konton så att du bara delar med dig så mycket av personlig information som är passande. 
• Ta ansvar för att tydliggöra att du i dina åsikter och inlägg inte representerar någon annan än du själv som privatperson.

Jämställdhet och mångfald

H&H har som grundläggande målsättning att aktivt främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Målsättningen för jämställdhetsarbetet är att inga skillnader ska finnas avseende yrkesroller, rekrytering (intern och extern), utbildning samt ersättningsnivåer som går att förklara med etniskt ursprung, nationalitet, livsåskådning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, ålder och funktionsnedsättning. Vidare skall samtliga anställda uppleva att H&H underlättar för samtliga arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Se vidare dokumentet Jämställdhetspolicy.

Trakasserier

I frågor som gäller trakasserier har H&H Group en gemensam policy som beskrivs i dokumentet Anmälningspolicy trakasserier.
• I H&H Group accepterar vi inte och verkar för bekämpning av ovälkommet uppträdande grundat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
• Ovälkommet uppträdande som kränker medarbetarens integritet är förbjudet hos oss.
• Vi ska vara en arbetsplats fri från trakasserier där alla medarbetare erbjuds bra och lika möjligheter att bidra med sin fulla kapacitet.
• Alla medarbetare inom H&H Group har ett ansvar för att medverka till och att förebygga och motverka alla former av trakasserier.

Anmälningspolicy

Det finns tre alternativa processer för att anmäla en händelse som strider mot vår policy kring trakasserier. Dessa beskrivs i detalj i dokumentet Anmälningspolicy trakasserier. Anmälan kan göras av den som utsatts eller annan medarbetare som sett eller vet att en kollega blivit utsatt. 
Informell anmälan 
• Görs till chef, HR eller annan i ledande ställning. 
• Är konfidentiell. 
• Åtgärder vidtas efter samråd med den medarbetare som är utsatt och den som anmäler. 
Formell anmälan 
• Görs till chef, HR eller annan i ledande ställning. 
• Utgår från att åtgärder alltid vidtas och att den som anmäls kontaktas/konfronteras. Visselblåsarsystem 
• För allvarlig överträdelse av ledande befattningshavare. 
• Anonymt till extern part.

Vårt ansvar som arbetsgivare

Om vi får kännedom att en medarbetare anser sig, i samband med arbetet, ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon hos oss, är vi skyldiga att utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. Vi väljer att hantera situationer med underkonsulter, kunder och leverantörer, på motsvarande sätt.

Visselblåsarsystem

H&H Group har ett gemensamt system för anmälan och hantering av allvarliga överträdelser av ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare menar vi vd eller ledningsgruppsrepresentanter i respektive byrå, eller annan befattningshavare i motsvarande ställning. 
Visselblåsarsystemet är ett samarbete med advokatbyrån TörngrenMagnell och är ett komplement till vårt interna system. I dokumentet Anmälningspolicy trakasserier beskrivs H&H Groups visselblåsarsystem och hur man går tillväga för att göra en anmälan.

Miljöhänsyn

H&H är en av Sveriges ledande rådgivare inom hållbarhetskommunikation och hållbarhetsredovisning. Vi är övertygade om vikten och nyttan med hållbart företagande. Vi arbetar därför ständigt med att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan. 
Vi verkar för en bättre miljö och ett kretsloppstänkande i hela vår verksamhet. Som konsult på H&H förväntas vi ta hänsyn till våra uppdragsgivares miljömål och även utgå från dem i uppdragen. Uppdragsgivarens miljökrav är på så sätt också vägledande för vårt arbete. H&H:s interna miljöarbete beskrivs i vår Miljöpolicy.

Här kan du få hjälp och stöd

ECC har uppdraget att ge stöd och vägledning i tolkning av denna uppförandekod. Som medarbetare på H&H är du skyldig att känna till och följa denna uppförandekod och de policyer den hänvisar till. 
Tveka inte att höra av dig till närmaste chef, HR eller ECC om du har frågor eller söker vägledning.

 info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group